Create to Connect

Create to Connect, Day 24 – Say Faleminderit!

The Shpresa Programme is a user-led organisation that promotes the participation and contribution of the Albanian-speaking community in the UK. Faleminderit means ‘thank you’ in Albanian, and today’s challenge is all about gratitude.

Programi Shpresa është një organizatë e udhëhequr nga përdoruesit që promovon pjesëmarrjen dhe kontributin e komunitetit shqipfolës në Mbretërinë e Bashkuar. Faleminderit do të thotë “Thank you” në anglisht , dhe sfida e sotme ka të bëjë me mirënjohjen.

Do
Think of someone you’d like to thank. It could be someone you live with or someone far away, and then find a way to say thank you to them in a new language. You could learn how to say thank you in another language, in Sign Language, or learn how to write thank you in Braille. Get creative!

Bëj
Mendoni për dikë që dëshironi të falënderoni. Mund të jetë dikush me të cilin jetoni ose dikush larg, dhe pastaj gjeni një mënyrë për t’ju thënë faleminderit atyre në një gjuhë të re. Ju mund të mësoni si të thoni faleminderit në një gjuhë tjetër, në Gjuhën e Shenjave, ose të mësoni se si ta shkruani faleminderit në Braille.

If you have more time …
Nëse keni më shumë kohë …

People communicate in different ways, and sometimes actions speak louder than words. Could you think of something practical to do for someone to say thank you? What is your ‘love language?’

Njerëzit komunikojnë në mënyra të ndryshme, dhe nganjëherë veprimet flasin më tepër se se fjalët.
A mund të mendoni për diçka praktike që mund të bëni që dikush t;ju thotë faleminderit? Cila është gjuha juaj e dashurisë?

Think – Mendo
What does language mean to you? How do you like to communicate your thanks to others?

Çfarë do të thotë gjuha për ju?
Si ju pëlqen t’ua komunikoni falenderimet tuaja te tjerëve?

Share
Share your work in a way that works for you – online or offline. You could join our friendly Facebook group, keep a journal, share in a WhatsApp group, with your friends and family, or on social media. The choice is yours.

Shpërndaje
Ndani punën tuaj në një mënyrë që ju përshtatet  – online, ose offline. Kërkoni #CreateToConnect për të parë çfarë janë duke bërë të tjerët

Find and follow Shpresa Programme on:

Instagram: @shpresaprogramme

Twitter: @ShpresaPrograme

Online: www.shpresaprogramme.com